Articles

中環灣仔繞道(刊載於2019年12月11日《東周刊》)

       最近幾期我都係講香港嘅工程基建,涉及水務渠務等,讀者反應幾好。我今期講另一類基建項目,就係道路設施,先講下通車已接近一年嘅「中環灣仔繞道」。

       呢項繞道工程其實還包括東區走廊連接路,係位於香港島北岸嘅策略性幹道。早於上世紀九十年代,當時嘅港英政府已提出要建設繞道,從研究到一九年一月二十日通車,前後經過三十年,過程波折重重!

        ○三年有環保團體首次引用《保護海港條例》申請司法覆核,挑戰中環灣仔繞道工程嘅填海計劃。法院在當年七月裁決城規會敗訴,灣仔填海計劃第二期嘅工程批准被迫取消。直至○五年,終審法院因應繞道工程合乎公眾利益,裁定政府勝訴,容許喺維港範圍內嘅港島北岸填海。

        繞道嘅走線中,有長三點七公里長,是相當高難度嘅隧道,要橫貫中環與灣仔填海範圍,並且穿過銅鑼灣避風塘海床以下。工程亦要進行嚴格嘅環境影響評估,包括空氣質素、噪音及水質等。工程走線充分遵從保護海港條例,完成之後,連臨時填海部分,都會還原回復海面嘅原貌。至於喺東區走廊設置嘅隔音屏障及半密閉式隔音罩,可以減低噪音,對改善周邊嘅居住環境,有所幫助。

        中環灣仔繞道項目,到○九年得到立法會財委會通過撥款,年底正式開展建造工程,歷時九年多完成。 以往港島北日日塞車,產生大量廢氣損害健康,產生大量碳排放破壞環境。隧道有最先進嘅空氣淨化系統,可以除去八成可吸入懸浮粒子及二氧化氮,大大改善空氣質素。繞道通車之後,行車時間縮短至五分鐘,市民稱便!

立法會盧偉國議員 博士 工程師 (工程界)
Legislative Council Ir Dr Hon Lo Wai Kwok (Functional Constituency - Engineering)