Articles

橫洲公屋遲一年 四千住戶輸三億(刊載於2020年3月25日《東周刊》)

      香港有人以「攬炒」為動員令,有人聽見「攬炒」就心驚肉跳!

      建造業界係深受「攬炒」影響嘅受害者,失業數字對比其他行業更高。一月份香港平均失業率百分之三點四,而建造業數字就達到百分之五點七。喺新冠肺炎疫情影響下,雪上加霜。二月份建造業失業率就升至百分之六點八,而就業不足率達百分之六點二!

       當前工程界正面臨「工作鏈、供應鏈、資金鏈」「三鏈斷裂」嘅危機,幾十萬建造業界工人及專業人士嘅生計大受影響,中小企危在旦夕。有啲人慣於將民生掛喺嘴邊,又話要為年輕人帶來美好嘅未來,但實質上口是心非!各種形式嘅「拉布」、「攬炒」、「泛政治化」唔停止嘅話,整個建造業都受害,民生相關項目被延誤,廣大市民最終都會被拖累!

       工務工程被拉布拖累嘅一個例子,係十八億元嘅「元朗橫洲公屋發展第一期工地平整及基本設施」項目,涉及四千個公屋單位。工務小組早於一九年三月已經通過該項目,提交財委會,結果因為議會拉布,又由於七月一日立法會大樓被嚴重破壞,財委會無法加會,拖拖拉拉之下,到今年三月十三日,先至獲財委會通過撥款。呢一年嘅拖延,使到四千個公屋單位再遲一年興建。試想吓,四千戶輪候公屋嘅市民要多等一年,每戶現時嘅住所,即使係環境惡劣嘅劏房,假設比公屋租金每月要多支出七千元,一年每戶就多俾八萬四千元,咁四千戶共多支出幾多呢?係三億三千六百萬元呀!呢三億幾,係基層市民實際從微薄收入中攞出嚟㗎!「拉布」、「攬炒」、「泛政治化」嘅為害,唔需要我多講啦!

立法會盧偉國議員 博士 工程師 (工程界)
Legislative Council Ir Dr Hon Lo Wai Kwok (Functional Constituency - Engineering)