Motion Speeches

三百億防疫抗疫基金(刊載於2020年2月26日《東周刊》)

       政府剛宣布本港最新失業率上升至百分之三點四;建造業失業率更上升至百分之五點七,喺六年來最高。現時工程及建造業界正面臨「工作鏈斷裂、供應鏈斷裂、資金鏈斷裂」三大風險,促請當局改善現行安排;對因疫情而延長嘅工期彈性處理,並提供營運資金支援,希望私營工程項目都能效法。

       至於政府先前宣布嘅二百五十億元抗疫措施,就加碼去到三百億元,以成立「防疫抗疫基金」。立法會財委會經過十小時會議,最後以五十九票贊成,三票反對,大比數通過撥款。建制派全部投贊成票,並促請政府盡快成立基金,盡快落實各項措施,撥款盡快落到受眾手上。對今次計劃未能受惠嘅、受疫情嚴重影響嘅其他業界及社會階層,政府必須再全面檢視,增撥資源。我亦期待二月二十六日宣布嘅財政預算案,有更廣泛嘅惠民紓困措施。

       政府宣布會向建造業界及地盤工人發放一筆過撥款,加強工地嘅防疫措施。發展局計劃向每間合資格嘅承建商、分包商、顧問公司,撥五萬元,約七千間受惠;向每名合資格嘅建造業工人,發放一千五百元,約二十四萬工人受惠。我喺財委會發言時指出,抗疫基金仍未能涵蓋其他需要幫助嘅企業,例如一啲僱員人數少、承接私人工程為主嘅中小型工程顧問公司,就未能直接受惠。就我嘅意見,發展局承諾會進一步考慮。

       今次嘅新型冠狀病毒威脅全港每一個市民,亦打擊各行各業,可能比○三年沙士疫症嘅影響更嚴重。所以我敦促政府必須適當運用資源,讓每名市民在抗疫中都得到關顧!情況緊急,抗疫與救經濟急如星火,動作一定要快!

立法會盧偉國議員 博士 工程師 (工程界)
Legislative Council Ir Dr Hon Lo Wai Kwok (Functional Constituency - Engineering)