Motion Speeches

支援工程界就業新措施(刊載於2020年6月17日《東周刊》)

        發展局日前公布支援工程界就業嘅新措施。其中一項,係為聘有「長散工」嘅建造業僱主提供補助金,以補充「保就業」計劃未有涵蓋嘅範圍。如果僱主喺今年三月份,為一名強積金「行業計劃」下嘅「臨時僱員」作最少十五日嘅強積金供款,該名僱員就成為「合資格僱員」,僱主可按每名合資格者申請三萬六千元補助金,但要承諾六個月內唔會裁員,並且將補助金全數用於支付工友工資。

       建造業行業強積金中,好多表面上列作臨時僱員嘅工人,實質上係長時間為同一僱主服務嘅,如果保就業計劃唔能夠涵蓋佢地,難免引起不滿。我歡迎政府從善如流,積極補漏拾遺!發展局估計現時業內,大約有四萬多名「長散工」,預計措施可以惠及大約三千五百名建造業僱主。政府會透過建造業議會處理申請及發放補助金,稍後公布詳情。

       另一項新措施適用於工程、建築、測量、都市規劃及園境界別嘅助理專業人員,即今年內完成認可培訓,而仍然需要汲取實際工作經驗嘅助理工程師,或者喺今年內完成認可培訓而符合報考建、測、規、園界別專業評核試資格嘅助理專業人員。獲批嘅僱主聘用每名合資格嘅助理專業人員,可以得到每月一萬元嘅薪金津貼,為期十二個月,而資助名額合共一千二百五十個。

       我與工程業界代表向發展局反映,喺疫情與經濟逆周期之中,今年完成培訓嘅實習生,能否獲得聘任為正式僱員,存在好大隱憂。我非常歡迎政府接納建議,實質資助企業聘請年輕人,讓佢地喺逆境中仍得以踏上專業道路!

 

立法會盧偉國議員 博士 工程師 (工程界)
Legislative Council Ir Dr Hon Lo Wai Kwok (Functional Constituency - Engineering)